Terug

Samenleving


Samenleving


aanleggen (maken)

Het begrip 'aanleggen' kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt.
Bijvoorbeeld aanleggen van:

aansporen

Aansporen betekent iemand of iets op een bepaalde manier aanmoedigen of aanzetten om iets te doen of te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van complimenten, beloningen of het geven van aanwijzingen. Het doel van aansporen is om iemand of iets te motiveren om beter te presteren of om een doel te behalen.

Aansporen kan ook betekenen dat men iemand op een bepaalde manier aanzet tot actie, bijvoorbeeld door te dreigen met straf of door iemand te confronteren met de gevolgen van zijn of haar gedrag. In dit geval is het doel om iemand aan te zetten tot verandering van gedrag.

activiteit

Activiteit kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld:

afvoer / afvoeren

Afvoeren betekent het wegvoeren van water, afval of andere vloeistoffen via een afvoer. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van het gebruik van een afvoerpijp of een riool. Een afvoer kan worden verbonden met een riool of met een andere afvoer om water of afval af te voeren naar een andere locatie.

Afvoeren kan ook slaan op het verwijderen van afval van een bepaalde locatie naar een andere locatie, waar het kan worden verwerkt of opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van het gebruik van een afvalcontainer, een vuilniswagen of een ander vervoermiddel.

akkerbouw

Akkerbouw is het verbouwen van gewassen op grote stukken stukken land, meestal met behulp van machines en chemische bestrijdingsmiddelen. Het doel van akkerbouw is om gewassen te produceren die worden gebruikt als voedsel, veevoer of grondstof voor andere producten.

Akkerbouw kan zowel op kleine als op grote schaal worden uitgevoerd, afhankelijk van de grootte van het stuk land dat wordt bewerkt en van de hoeveelheid gewassen die worden verbouwd. Gewassen die vaak worden verbouwd in de akkerbouw zijn granen, aardappelen, suikerbieten, maïs en vruchten.

arbeidsmigrant

Arbeidsmigrant is iemand die zijn of haar woonplaats verlaat om in een ander land te gaan werken. Arbeidsmigranten kunnen vrijwillig vertrekken om werk te zoeken, maar soms worden ze ook gedwongen om te vertrekken vanwege bijvoorbeeld armoede of geweld in hun land van herkomst.

Arbeidsmigranten komen vaak naar andere landen om te werken in banen die in hun eigen land schaars of niet beschikbaar zijn, zoals in de bouw, de landbouw, de zorg of de horeca. Ze kunnen ook naar andere landen vertrekken om te werken in hooggespecialiseerde banen, zoals in de wetenschap of de technologie.

armoede

Armoede is een toestand waarbij iemand niet over voldoende middelen beschikt om aan zijn of haar basisbehoeften te voldoen, zoals voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs. Armoede kan zowel op individueel als op nationaal niveau voorkomen en kan worden gemeten op basis van inkomens- of verbruiksniveaus.

Er zijn verschillende oorzaken van armoede, zoals werkloosheid, lage lonen, gebrek aan onderwijs of gezondheidszorg, natuurrampen, conflicten of discriminatie. Armoede kan ook worden versterkt door sociale en economische ongelijkheid, waarbij bepaalde groepen in de samenleving structureel achtergesteld worden.

asielzoeker

Asielzoeker is iemand die om politieke, religieuze of andere redenen uit zijn of haar eigen land is gevlucht en in een ander land asiel aanvraagt. Asielzoekers hebben vaak gevaar of vervolging ontvlucht in hun land van herkomst en zijn op zoek naar bescherming in een ander land.

Om als asielzoeker in aanmerking te komen voor bescherming, moet iemand aantonen dat hij of zij voldoet aan de criteria voor vluchtelingenstatus volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dit betekent dat de asielzoeker moet aantonen dat hij of zij om redenen van ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging gevaar of vervolging loopt in zijn of haar land van herkomst.

astronaut

Een astronaut is iemand die is opgeleid om te werken en te reizen in de ruimte. Astronauten worden geselecteerd en opgeleid door ruimtevaartorganisaties, zoals NASA (de National Aeronautics and Space Administration) of de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).

Astronauten moeten over specifieke vaardigheden en kwalificaties beschikken om de uitdagingen van het leven en werken in de ruimte aan te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het beheersen van bepaalde technische vaardigheden, het werken in een team en het aanpassen aan extreme omstandigheden.

Astronauten nemen deel aan ruimtemissies en voeren taken uit in de ruimte, zoals het repareren of onderhouden van ruimtesatellieten, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek of het leven in een ruimtestation.

atlas

Een atlas is een verzameling van kaarten die een gebied of een bepaald onderwerp op de kaart weergeeft. Een atlas kan kaarten bevatten van landen, steden, rivieren, bergen of andere geografische gebieden, maar kan ook kaarten bevatten van bijvoorbeeld sterrenstelsels, het menselijk lichaam of de geschiedenis.

Een atlas kan in boekvorm worden uitgegeven, maar kan ook online of in digitale vorm worden aangeboden. Een atlas kan worden gebruikt om informatie te verkrijgen over een bepaald gebied of om geografische relaties te begrijpen.

atmosfeer (dampkring)

De atmosfeer of dampkring is de luchtlaag die om de aarde heen hangt en die nodig is voor het leven op aarde. De atmosfeer bestaat uit een mengsel van verschillende gassen, waaronder zuurstof, stikstof, kooldioxide en argon.

De atmosfeer beschermt de aarde tegen de schadelijke straling van de zon en houdt de temperatuur op aarde op een niveau dat geschikt is voor het leven. De atmosfeer bevat ook waterdamp, wat leidt tot het ontstaan van wolken en regen.

De atmosfeer is opgebouwd uit verschillende lagen, waaronder de troposfeer (de lagere atmosfeer), de stratosfeer (de middelste atmosfeer) en de mesosfeer (de bovenste atmosfeer).

auteur

Een auteur is een persoon die de originele tekst of content van een boek, film, muziekstuk, kunstwerk of andere vorm van creatief werk heeft gemaakt.

Het begrip auteur wordt vaak gebruikt om de persoon aan te duiden die verantwoordelijk is voor het creatieve proces en de artistieke visie achter een bepaald werk.

De auteur kan ook de rechthebbende zijn van het werk, wat betekent dat hij of zij het auteursrecht op het werk bezit en beslissingen kan maken over hoe het werk gebruikt en gedistribueerd wordt.

bedreigen

Bedreigen is het dreigen met geweld of andere vormen van kwaad tegen een persoon of groep mensen.

Het kan ook het dreigen met schade aan bezittingen of het uiten van dreigementen om iemand onder druk te zetten om iets te doen. Bedreigen is vaak verboden door de wet en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Het is belangrijk om te onthouden dat bedreigen niet alleen fysiek geweld kan betekenen, maar ook emotioneel of psychologisch geweld. Het kan ook verbale dreigementen betekenen, zoals het uiten van dreigementen om iemand te intimideren of te laten doen wat je wilt.

beleid

Beleid is een algemene term die verwijst naar de manier waarop een organisatie of overheid beslissingen neemt en haar doelen probeert te bereiken. Beleid kan zowel formeel als informeel zijn en kan worden vastgelegd in documenten of worden gecommuniceerd via mondelinge richtlijnen of gewoonten.

Er zijn verschillende soorten beleid die kunnen worden gehanteerd door organisaties of overheden, afhankelijk van het doel van het beleid. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van financieel beleid, personeelsbeleid, of beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid. Beleid kan ook gericht zijn op het bereiken van specifieke doelstellingen, zoals het verminderen van CO2-uitstoot of het bevorderen van werkgelegenheid.

In het algemeen betekent beleid dat er bepaalde richtlijnen en procedures zijn om te volgen binnen een organisatie of overheid, en dat er bepaalde beslissingen worden genomen op basis van deze richtlijnen om doelen te bereiken.

belemmeren / beletten

Belemmeren is het verhinderen of tegenhouden van iets. Dit kan bijvoorbeeld betekenen het belemmeren van de vrije beweging van mensen of goederen, het belemmeren van het functioneren van een systeem of proces, of het belemmeren van de ontwikkeling of groei van iets.

Er zijn verschillende manieren waarop belemmeren kan plaatsvinden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren door fysieke obstakels te creëren, door het stellen van beperkende regels of wetten, of door het uitoefenen van druk of intimidatie. Belemmeren kan ook plaatsvinden op mentaal of emotioneel niveau, bijvoorbeeld door iemand te dwingen om bepaalde keuzes te maken of door iemand te belemmeren om zijn of haar mening te uiten.

In het algemeen kan belemmeren leiden tot frustratie, conflicten en ontevredenheid, en kan het de vooruitgang of het functioneren van een persoon, groep of systeem beïnvloeden.

bereikbaar

Bereikbaar betekent dat iets of iemand op een bepaalde manier te bereiken is of dat het op een bepaalde manier bereikt kan worden. Bijvoorbeeld:

In het algemeen geeft bereikbaar aan dat iets of iemand op een bepaalde manier te bereiken is of dat het op een bepaalde manier bereikt kan worden.

beroep

beschaafd besturen betaald werk bevolking bevrijden bewolkt bewust bewustzijn bodem branding breuk (kapot) bron (water) budget burger centrum concurrent confl ict cultuur dal dampkring deelnemen aan desnoods dijk draagkracht eb eigenaar eis emigreren evenaar exporteren export failliet feit gebergte gebied geboortecijfer gebruikelijk gegevens gelijkenis gemeen (gemeenschappelijk) gemeente getijde getroffen zijn door godsdienst grens grind grondstof grondwet hedendaags heelal heersen (leider zijn) hemellichaam heuvel hogedrukgebied hoofdstad horizon houden aan (zich) huidig huishouden ijzel immigratie industrie instantie invoeren (het land inbrengen) inwoner jaargetijde jaartal kaart (land) kanaal kiesrecht klei klimaat kloof koers kolonie komeet kosmonaut kosmos kunstmaan kust kwaliteit laden lagedrukgebied

landbouw

Landbouw is het verbouwen van gewassen of het houden van dieren voor voedsel, veevoer, grondstoffen of andere doeleinden. Landbouw is een belangrijke sector in veel landen en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de beschikbare middelen, het klimaat en de specifieke behoeften van de regio.
Er zijn verschillende vormen van landbouw, zoals:

landschap legenda leger leiden (besturen) loods lossen (schip) luchtverontreiniging maansverduistering machine macht merk meteoor migrant milieu multiculturele samenleving nationaliteit natuur neerslag nevel oase oceaan omstandigheden onderzoeken ontdekken ontslagen ontstaan ontwikkeling ontwikkelingsland oogst op de vlucht gaan / zijn opgraven opklaren (weer) opstand orkaan overheersen overheid overstroming overtreden (regel) overvloed periode planeet plattegrond platteland polder politiek product profi teren provincie punt (plaats) ramp realistisch rechtbank rechten en plichten rechtvaardig recreatie reeks regeling regering revolutie richting rijk (het) route ruimtestation ruimtevaart samenleving satelliet schaal (van een kaart) schipbreuk schuld (afbetalen) sfeer slaaf slachtoffer sluis sociaal-maatschappelijk sparen steenkool steil stemmen sterftecijfer sterrenhemel sterrenkijker sterrenkunde stichten stimuleren streek (gebied) stroming sukkelen telescoop ten koste van tijdbalk toerisme toestand (staat) top topografi e trede trekken (reizen) tribune tuinbouw Tweede Kamer uitgestrekt uitkering uitzicht vallende ster van heinde en verre vastlopen vaste lasten veeteelt verbouwen verbreken verduistering vergrijzing verhelpen verkiezingen verlopen verslaving verspreiden versterken vertegenwoordigen vervoeren vervolgen vervuilen vloed vluchteling volk volle maan voorzieningen vorst / vorstin vrijheid vruchtbaar vulkaan welzijn werelddeel westelijk wet wijk windrichting woestijn woonwijk vestigen (zich) zonnestelsel zuidelijk
aanbieding aanbod aanhoudend aankoop aanleg aanpassen aanschaf aanschaffen aanvullen aanzienlijk abonnement administratie advertentie advies afbakenen afl everen afsluiting ambacht anti arbeid arbeidsmarkt artikel automatiseren bankbiljet bankrekening basis bedrag bedragen bedreiging bedrijf begroting behoefte belasting belonen beloning benoeming (functie) beperken beperkt besteden aan bestellen bestemd zijn voor bestemming betaling betreffen betrekkelijk betrekking hebben op bewijs bezit bezitting bezorgen bieden (bod uitbrengen) bij voorbaat binnenlands bon bondig buigen cheque contant daling defi nitief dergelijk doorsnee economie emigrant eigendom ertussendoor ervaring exact exclusief exemplaar exporteren fabrikant factor formule formulier foutief gebrek geldbedrag gelden voor gemiddelde gepaard gaan met gezamenlijk goederen gram gratis gunnen handel handelaar handelen hinder hoogstens huren huurder ideaal illustratie immigrant importeren individu inkomen inkomsten inkoop in tegenstelling tot instorten invoeren (het land in brengen) inzien kas kassa kassabon kg. (kilogram) klant kopie korting kwalitatief kwantiteit kwartaal lening levensduur lonen loon magazijn markt massa medewerker model nadelig omrekenen omschrijving omwisselen onderling ontmoeting onkosten ontvangen ontvangst ontwikkelen opbrengst opleiding opslagpercentage optelling optelstreep organisatie overeenkomst overzichtelijk privé pro producent produceren productie profi teren publiek puin realiseren (zich) reclame rekening rente reserve resteren retour risico ruilen salaris samenhangen met samenstellen schaars schade schadelijk schadeloos stellen schikken schuld service spaargeld splitsing stempel stijging storten systeem talent tegenvaller tegoed te koop tekort tekortkomen ten gunste van ter grootte van term terugbetalen terugbetaling terug ontvangen ter waarde van toestemmen trachten uitbetalen uitgave uitgeven uitlenen uitstellen uitvoeren uitwerken van toepassing zijn variëren verbruik verdelen over vereniging verhogen verhoging verkoop verkoper verlies vermelden vermenigvuldigen met verplichten verplichting verschijnsel verslijten vervoermiddel verwaarlozen verwerven verzekeren verzekeren (zich) verzekering verzenden vestigen voldoen voltooien voorbereiden voordelig voortzetten voorwaarde vorderen vordering vracht waard waarderen waarschijnlijk waren (de) weegschaal wegen welvaart werkgever werkweek winkelbediende winkelier winkelpersoneel zaken doen zakenman zakgeld zelfstandig zenden